top of page

Bli elev!


Kulturskole for alle.
 

Kulturskolen er til for eleven, og det er elevens vekst og utvikling som er i sentrum for opplæringen.

Kulturskolen skal gi opplæring innen kunst- og kulturfag som er tilpasset ulike aldergrupper.

Målet er å bidra til å bygge barn og unges estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk

refleksjon og selvstendige valg. Kulturskolen skal vareta både bedde og talent, og ha et variert tilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kulturskolen skal elevene få mulighet til å oppdage ulike kunstneriske uttrykk og virkemidler.

Gjennom undervisning og øving kan elevene ta virkemidlene i bruk og utfolde skaperglede,

engasjement og utforskertrang.

Hol Kulturskole jobber for at elevene skal oppdage, mestre og bruke sitt kunstuttrykk. Vi ønsker å gi hver elev motiverende og tilpasset opplæring og bidra til at de kan ivareta og utvikle seg i et inkluderende og mangfoldig felleskap. Gjennom årlige målsettingssamtaler ønsker vi også å fange opp elevenes behov og ønsker for undervisningen.

Priser og vilkår pr 31.07.2022:

 • Individuell undervisning:   kr. 3 500,- pr. år

 • Gruppeundervisning:         kr. 2 100,- pr. år

 • Kvedarrekrutten:                 kr.    500,- pr. år

 • Materiell kunstskole:          kr. 1 000,- pr. år

 • Tilbud til voksne:                 kr. 3 500,- pr. år

 • Instrumentleie:                    kr.   200,-  pr. år
   

Andre tilbud (kortere kurs, tilbud til voksne) har

variabel pris, avhengig av innhold,

bruk av materiell o.l.
 

Andre bestemmelser:

 • Samspillsgrupper, som et tillegg til individuell undervisning, er gratis.

 • Makspris per elev uavhengig av antall fag er kr. 5.000,- pr. år.

 • Makspris per betaler er kr 6.000,- pr. år.

 • Søskenmoderasjon: 25 % (gjelder ikke materiell).

 • Voksne elever får ikke søskenmoderasjon.

 • Dersom en elev deltar på 2 eller flere aktiviteter, evt. har dobbelttime, får eleven 25% flerfagsrabatt på den (de) billigste aktiviteten(e).

 • Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt på under kr 280.902,- (3G).

 • Det kan innvilges friplass etter særskilt søknad.
   

Kulturskolen kan tilby:
I Hol kulturskole får barn og unge mulighet til god opplæring og utvikling innen kunst- og musikkfag. Vi gir tilpasset opplæring, muligheter for konserter og opptredener, og ekstra undervisning i samspillgrupper/ensembler. I kulturskolen gleder vi oss over alle elever

uavhengig av erfaring, kompetanse og ambisjonsnivå.

 

Kulturskolens lokaler:

Hol kulturskole har lokaler på samfunnshuset på

Geilo. Vi tilbyr også undervisning i piano,

gitar, bass og trommer på Hallingskarvet skole.

Visuell kunst er lagt til Bygdahall i Hagafoss.

Kulturskolen forventer:

 • At elevene er aktive deltakere i timene.

 • At elevene øver og gjør leksearbeid hjemme.

 • At elevene deltar på kulturskolens arrangement.

 • At foreldre/elever bidrar til god dialog med lærer.
   

Foreldresamarbeid:
Før jul og sommer har lærerne utviklingssamtaler for elever og foresatte. Da settes mål for neste semester, ønsker og eventuelle endringer. Vi oppfordrer elever og foresatte til å benytte seg av dette!

Foreldresamarbeid er en mulighet til medbestemmelse og individuell tilpassing, samt en mulighet til å rette opp misforståelser som kan ha oppstått. Lærerne våre er utdannet innen sine fag, har pedagogisk kompetanse, og flere er også utøvere selv.
 

Fagplaner:
Hol kulturskole vil gjennom varierte aktiviteter arbeide for at

elevene får opplevelser og innsikt som kan gi varig kunnskap.

Vi ønsker å bidra til å utvide barns evne til læring, erkjennelse og

opplevelse, innlevelse, utfoldelse og deltakelse.
 

Gjennom bilde, form, tone og ord, vil kulturskolen stimulere

elevene til å få praktisk kunnskap i utøvelse av kunstfagene.

Kulturskolen har en helhetlig pedagogisk profil, hvor det er

utarbeidet fagplaner for hver enkelt fagkrets. Fagplanene er en

felles ramme for undervisningen i kulturskolen og et

arbeidsredskap for skolens lærere. Gjennom fagplanene får

eleven en tilpasset og naturlig progresjon i undervisningen,

og elevens progresjon blir synliggjort. All undervisning tar hensyn

til den enkelte elevs evner, tempo og forutsetning både i

individuell undervisning og der eleven er en del av en gruppe.

Planene skal fungere som et utgangspunkt for utviklingssamtaler

med elev/foresatte.
 

Den enkelte lærer vil, ved oppstart av hvert undervisningsår,

informere elev/foresatte om hvilke målsettinger man setter for

eleven/elevgruppen i henhold til fagplanen.

_MG_6777.jpg
geilo kino.jpeg
_MG_6407.jpg
IMG_7288.jpg
bottom of page